Advies ontwikkelteams Curriculum.nl kort na de zomer van 2019

ontwikkelteams Curriculum.nl

In het voorjaar van 2019 worden de totale opbrengsten van de ontwikkelteams Curriculum.nu per leergebied openbaar gemaakt. Daarna is er tijd om de totale opbrengsten – visie, grote opdrachten en bouwstenen – met het onderwijsveld en belanghebbenden te bespreken. De ontwikkelteams kunnen in deze periode ook de samenhang tussen de leergebieden versterken en waar nodig de bouwstenen aanscherpen.

Anders dan aanvankelijk gepland, betekent dit dat de ontwikkelteams Curriculum.nl hun advies kort na de zomer van 2019 aan minister Slob overhandigen. Dit heeft minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) laten weten in een brief naar de Tweede Kamer over het verloop en vervolg van de curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs.

Ontwikkelteams Curriculum.nu

Binnen Curriculum.nu werken teams van leraren en schoolleiders samen om de basis te ontwikkelen voor het actualiseren van de landelijke onderwijsdoelen. De teams zijn volop aan de slag met het vastleggen van de benodigde kennis en vaardigheden binnen de negen vastgestelde leergebieden. Ze krijgen daarbij constructieve input en feedback van onder meer wetenschappers, leraren, scholen en vakverenigingen, leerlingen, vervolgonderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De herziening biedt met de nieuwe onderwijsdoelen meer duidelijkheid over wat er van het onderwijs wordt verwacht, zodat leraren ruimte en richting ervaren om het onderwijs optimaal in te richten.

Advies Onderwijsraad

In zijn brief naar de Tweede Kamer gaat de minister tevens in op het recente advies van de Onderwijsraad over curriculumontwikkeling. Volgens de Onderwijsraad omvat curriculumvernieuwing drie verschillende processen: het herijken van kerndoelen en eindtermen; curriculumontwikkeling; en onderwijsontwikkeling. De raad stelt dat deze bij Curriculum.nu te veel door elkaar heen lopen. De minister laat weten dat in de aanpak van Curriculum.nu hier ook onderscheid in gemaakt wordt, maar dat er bewust voor gekozen is om deze processen niet strikt te scheiden. De insteek is dat de ontwikkeling van landelijke onderwijsdoelen gevoed wordt door curriculumontwikkeling in de praktijk. “Een ontwikkelaanpak waarin het onderwijsveld – van leraar tot curriculumontwikkelaar en van schoolleider tot vakinhoudelijke vereniging – een centrale rol vervult, vergroot de kwaliteit van de uiteindelijke bouwstenen en stimuleert school overstijgende curriculumontwikkeling,” aldus minister Slob.

Lees hier de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer.

Bron: Curriculum.nl